British Columbia,

Canada

Roatan,

Honduras

Washington,

USA